Tieto všeobecné obchodné podmienky („Podmienky„) upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás ako predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom E-shopu na webových stránkach https://pneustyle.sk/.

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu https://pneustyle.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho .

V prípade, že si predávajúci a kupujúci dohodnú iné podmienky uzavretia kúpnej zmluvy ako ustanovujú tieto Podmienky, platí, že táto dohoda sa aplikuje prednostne pred týmito Podmienkami.

 1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE
  • Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;
  • Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;
  • Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;
  • DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
  • E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese https://pneustyle.sk/, na ktorom bude prebiehať nákup Tovaru;
  • Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
  • Spoločnosť PNEU STYLE, s.r.o., so sídlom Kvačalova 1171/11A 010 04 Žilina, IČO 36432318, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, vložka č. 16400/L, e-mail pneustyle@pneustyle.sk, telefónne číslo 041/72 31 06 2, právnymi predpismi označovaná ako „predávajúci“ alebo ako „My“„Nám“„Nás“„Našu“;
  • Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
  • Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope;
  • Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv;
  • Fyzická osoba alebo právnická osoba nakupujúca na Našom E-shope je v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s týmito Podmienkami označovaná ako „kupujúci“ alebo ako „Vy“„Vám“„Vás“„Vašu“;
  • Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od predávajúceho dostane kupujúci potvrdenie Objednávky.

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE

2.1 Kúpa Tovaru je možná len cez webové rozhranie E-shopu.

2.2 Pri nákupe Tovaru je povinnosťou poskytnúť predávajúcemu všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré predávajúcemu poskytne kupujúci pri objednaní Tovaru sú považované za správne a pravdivé, pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

 1. UZATVORENIE ZMLUVY

3.1 Zmluvu je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku

3.2 Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí kupujúci. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradí kupujúci za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované predávajúcim teda nad rámec Celkovej ceny nie sú. Odoslaním Objednávky súhlasí kupujúci s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

3.3 K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby kupujúci na E-shope vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:

3.4 Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označuje kupujúci Tovar, o ktorého nákup má záujem, tlačidlom „Pridať do košíka“);

3.5 Informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH, spôsobu platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci používateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe zvoleného Tovaru kupujúcim a spôsobu jeho doručenia;

3.6 Identifikačné údaje kupujúceho slúžia k tomu, aby predávajúci mohol doručiť Tovar. Ide najmä o meno, priezvisko, doručovaciu adresa, telefónne číslo a e-mailovú adresu;

3.7 V prípade Zmluvy, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, tiež informáciu, ako dlho Vám budeme Tovar dodávať.

3.8 V priebehu tvorby návrhu Objednávky môže kupujúci až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Objednávku kupujúci vytvorí. Pred stlačením tlačidla musí ale ešte potvrdiť Oboznámenie sa a vyjadrenie súhlasu s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby “ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.

3.9 Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky. Potvrdením Objednávky zo strany predavajúceho dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3.10 Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené v tom momente dodať. Informáciu o maximálnom počte kusov Tovaru Vám však vždy v rámci E-shopu vopred poskytneme. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôže predávajúci Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Vašej pôvodnej Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte.

3.11 V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena, a to najmä v dôsledku technickej chyby, nie je predávajúci povinný Tovar kupujúcemu za túto Cenu dodať ani v prípade, kedy by kupujúci dostal potvrdenie Objednávky, a teda by došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie novej Zmluvy v zmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte. V prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.

3.12 V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok na zaplatenie Celkovej ceny.

3.13 V niektorých prípadoch poskytne predávajúci kupujúcemu zľavu na nákup Tovaru. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby v rámci návrhu Objednávky kupujúci vyplnil údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobí, bude mu Tovar poskytnutý so zľavou.

3.14 Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. stornovať objednávku ak kúpna zmluva ešte nebola uzavretá. Stornovať objednávku môže kupujúci telefonicky alebo doručením e-mailu.V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

3.15 Ak predávajúci nie je z vyššie uvedených dôvodov schopný dodať kupujúcemu tovar v cene, ktorá je uvedená v objednávke a túto skutočnosť oznámi kupujúcemu pred záväznou akceptáciou objednávky, predávajúci nie je povinný akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy.

3.16 V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, resp. stornuje objednávku z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.

 

 1. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

4.1 Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

4.2 Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.

4.3 Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

4.4 Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 3 dní.

4.5 Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do 3 dní.

4.6 V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

4.7 V hotovosti pri osobnom odbere. V hotovosti je možné hradiť Tovar v prípade prevzatia v Našej prevádzkarni. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

4.8 Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Objednávke. Faktúra bude tiež fyzicky priložená k Tovaru a dostupná v Užívateľskom účte, ak ho má kupujúci zriadený.

4.9 Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

 

 1. DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NÁHODNEJ SKAZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENIA PREDMETU KÚPY

5.1 Tovar je možné prebrať len vo forme osobného odberu na našej prevádzke na adrese PNEU STYLE, s.r.o., Kvačalova 1171/11A, Žilina 010 04.

5.2 V prípade, že si prostredníctvom E-shopu objednáte a zakúpite tovar, pri ktorom bude signalizovať Tovar skladom, sme Vám povinní dodať tovar najneskôr do 5 pracovných dní. V prípade, že si si objednáte a zakúpite tovar, pri ktorom bude signalizovať Nie je na sklade, Vás budeme o presnom dodaní Tovaru informovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie na Vami uvedený e-mail pri tvorbe objednávky.

5.3 Tovar je kupujúci povinný prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete podľa predchádzajúcej vety, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo Vám Tovar na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste si mali Tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru. V prípade, kedy poruší kupujúci svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpením od Zmluvy medzi klupujúcim a predávajúcim. Ak Tovar kupujúci neprevezme ani v dodatočnej lehote, vzniká predavajúcemu právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy kupujúcim. Ak sa rozhodne predávajúci predmetné právo vykonať, je odstúpenie účinné v deň, kedy je toto odstúpenie doručené kupujúcemu. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.

5.4 Ak je z dôvodov vzniknutých na strane kupujúceho Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v Zmluve dohodnuté, je jeho povinnosťou nahradiť predavajúcemu náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Zmluve a tieto sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.

5.5 Nebezpečie škody na Tovare na kupujúceho prechádza v okamihu, keď Tovar prevezme. V prípade, keď Tovar neprevezme, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru v okamihu, kedy mal kupujúci možnosť Tovar prevziať, ale z dôvodov na strane kupujúceho k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru pre kupujúceho znamená, že od toho okamihu nesie všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

 

 1. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

6.1 Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady

6.1.1 Zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.

6.1.2 Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí. Pri použitom Tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

6.1.3 Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru kupujúcim.

6.1.4 Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru kupujúcim.

6.1.5 Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich kupujúci neuplatní v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak jeho práva zaniknú.

6.2 Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru podľa čl. 6.7 Podmienok je Tovar bez vád, najmä, že:

   1. má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Tovaru očakávať;
   2. je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé;
   3. zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené podľa vzorky;
   4. je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;
   5. spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;
   6. nie je zaťažené právami tretích strán.

6.3 Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

6.3.1 Ak je Vám Tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, žiadame Vás, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle 041/72 31 06 2. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, nebudeme prihliadať.

6.3.2 Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

6.3.3 Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

6.3.4 Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak o vade vedel pred prevzatím Tovaru alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mal vedieť, resp. bol na ňu upozornený alebo mu bola z toho dôvodu poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.

6.4 Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)

6.4.1 V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 7.2, môže kupujúci takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na adresy uvedené pri identifikačných údajoch predávajúceho, prípadne osobne oznámiť vadu v prevádzkarni predávajúceho. Pre reklamáciu môže kupujúci využiť aj vzorový formulár uvedený v Prílohe č.1 týchto Podmienok.

6.4.2 V oznámení, ktorým si kupujúci uplatňuje reklamáciu, je potrebné uviesť predovšetkým popis vady Tovaru a identifikačné údaje kupujúceho, vrátane e-mailu, na ktorý bude zaslané vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8., si uplatňujete.

6.4.3 Pri uplatnení reklamácie je potrebné, aby kupujúci predložil doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania nakúpu tovaru u predávajúceho, inak predávajúci nie je povinný reklamáciu uznať.

6.4.4 Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 7.4.3). V prípade, ak je podanie kupujúceho, ktorým si uplatňuje reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), tak si predávajúci od kupujúceho vyžiada doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia doplneného podania kupujúcim.

6.4.5 Ak kupujúci nedoplní podanú reklamáciu v zmysle bodu 7.4.4. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní odo dňa doručenia výzvy podľa bodu 7.4.4. tohto článku, bude sa považovať podanie kupujúceho za neopodstatnené.

6.5 Vybavenie reklamácie

6.5.1 Kupujúci si svoje právo uplatní v zmysle § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8.). Následne predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie, a to ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim. Po uplynutí30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné

6.5.2 O vybavení reklamácie sme povinní Vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme kupujúcemu opravený Tovar alebo Tovar vymeníme za nový tovar alebo vrátime kupujúcemu zaplatenú Cenu za Tovar, ak sa nedohodneme inak.

6.5.3 Ak ide o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu Tovaru odstránime bez zbytočného odkladu.

6.5.4 Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

6.5.5 Namiesto odstránenia vady Tovaru môže predávajúci vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.5.6 Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby kupujúci mohol Tovar riadne užívať ako tovar bez vady, má právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôže kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

6.5.7 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.

6.5.8 Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

6.6 Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

6.7 Ak si uplatníte reklamáciu Tovaru:

6.7.1 Počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môžeme Vašu reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od Vás nebudeme vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie Vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie; Odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia, dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

6.7.2 Po 12 mesiacoch od kúpy a takúto reklamáciu zamietneme, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môžete zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak zašlete Tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame My bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak preukážete odborným posúdením Našu zodpovednosť za vadu Tovaru, môžete si reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Sme povinní Vám uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.7.3 V prípade, že ste podnikateľom, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.

6.7.4 V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.

6.7.5 Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich  právach, ktoré Vám vyplývajú z § 622 a z § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením Zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť prečítať si podmienky reklamácie Tovaru.

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

7.2 V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany. Viď Príloha č. 2 týchto Podmienok.

7.3 Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:

a) predaj Tovaru, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý nemôžeme ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy;
b) predaj Tovaru, ktorý bol zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek a ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;
c) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne spojený s iným;
d) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

7.4 Lehota na odstúpenie podľa čl. 7.2. Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošle kupujúci oznámenie, že od Zmluvy odstupuje.

7.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy, a to na účet z ktorého bola Cena pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar bude vrátený, prípadne dokým kupujúci jasne preukáže, že došlo k zaslaniu Tovaru späť Nám. Tovar musí byť vrátený čistý a pokiaľ to je objektívne možné, musí byť vrátaný v originálnom obale.

7.6 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 7.2. Podmienok je kupujúci povinný v lehote do 14 dní od odstúpenia Tovar zaslať predávajúcemu, odovzdať Tovar predávajúcemu alebo poverenej osobe predávajúceho na prevzatie Tovaru, pričom náklady na vrátenie Tovaru nesie kupujúci. To neplatí, ak sa kupujúci s predávajúcim dohodnú, že si Tovar vyzdvihne predávajúci osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci má naopak nárok na to, aby mu bola vrátená Cena za dopravu, avšak len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý pre dodanie Tovaru predávajúci ponúkal.

7.7 Za škodu zodpovedá kupujúci najmä v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku jeho nakladania s ním inak, než ako je nutné a bežné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu v takom prípade predávajúci vyúčtuje potom, čo mu bude Tovar vrátený. Splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.

7.8 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás objektívne očakávať, nie sme schopní Vám Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

7.9 Od Zmluvy sme oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď Vám vznikla povinnosť Tovar prevziať.

 

      8. PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ

8.1 Ako spotrebiteľ je kupujúci oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na adresu pneustyle@pneustyle.sk.

8.2 O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.

8.3 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre žilinský kraj, so sídlom: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, tel. č. 041/763 21 30.

8.4 Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

 

     9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽMI

9.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu pneustyle@pneustyle.sk, najmä ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že sme porušili jeho práva. Ak odpovieme na žiadosť kupujúceho zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

9.2 Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

9.3 Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

9.4 Ďalej má kupujúci právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

 

     10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Všetku písomnú korešpondenciu medzi predávajúcim a kupujúcim budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená na webstránke predávajúceho. My budeme doručovať korešpondenciu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú nás kontaktoval.

10.2 Zmluvu je možné meniť len na základe písomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. My ako predávajúci sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. O zmene však budeme kupujúceho informovať iba v prípade, že má vytvorený Užívateľský účet (aby túto informáciu mal v prípade, že bude objednávať nový Tovar, zmena však nezakladá právo výpovede, keďže nie je uzatvorená Zmluva, ktorú by bolo možné vypovedať), alebo ak kupujúcemu má predávajúci na základe Zmluvy dodávať Tovar pravidelne a opakovane. Informácie o zmene zašleme kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od kupujúceho nedostaneme do 14 dní od zaslania informácie o zmene výpoveď uzatvorenej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou Zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade, že výpoveď kupujúci podá, činí 2 mesiace.

10.3 V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, má predávajúci a rovnako aj kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.

10.4 Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.

10.5 Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u predávajúceho, ale nie je prístupná kupujúcemu. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostane kupujúci e-mailom a bude teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez súčinnosti predávajúceho. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.

10.6 Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.7 Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 24.07.2023.

 

 

PRÍLOHA Č. 1 – FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

Adresát:                PNEU STYLE, s.r.o., Kvačalova 1171/11A 010 04 Žilina

Uplatnenie reklamácie

Titul, meno a priezvisko:
Adresa bydliska:
E-mailová adresa:
Číslo objednávky a faktúry:
Dátum objednania:
Dátum prevzatia tovaru:
Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):
Popis a rozsah vád tovaru:
Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:
Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

Prílohy:

Dátum:

Podpis:

PRÍLOHA Č. 2 – FORMULÁR PRR ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát:                PNEU STYLE, s.r.o., Kvačalova 1171/11A 010 04 Žilina

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Titul, meno a priezvisko:
Adresa:
E-mailová adresa:
Číslo objednávky a faktúry:
Dátum objednania:
Dátum prevzatia tovaru:
Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):
Dôvod vrátenia tovaru:
Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:
Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Dátum:

Podpis: